ارتباط تلفني: 5370990-0763
ارتباط پيامكي: 3000266640
تعرفه خطوط اختصاصی نمایندگان

لطفا به نکات زیر دقت نمایید :

  • به هر یک از نمایندگان جدید ( از کاربران قبلی نباشند ) یک شماره اختصاصی 3000 رایگان جهت ارسال و دریافت ارائه خواهد شد .
  • به کلیه نمایندگان خطوط عمومی سامانه تخصیص داده خواهد شد که کاربران نماینده هم قادر به استفاده از خطوط عمومی هستند .
  • تفاوت شماره اختصاصی و عمومی : از شماره های عمومی فقط در بخش ارسال منطقه ای (ارسال به بانک اطلاعاتی موجود در سامانه) و ارسال انبوه (ارسال به بیش از 100 شماره ) میتوان استفاده نمود ، این شماره ها در بین تمامی کاربران مشترک بوده و قابلیت دریافت نیز ندارند ، همچنین این شماره ها به صورت امانی در اختیار نمایندگان و کاربرانشان قرار میگیرد و اس ام اس قشم میتواند در هر زمان خطوط عموی را با توجه به سیاست های خود از پنل کلیه کاربران و نمایندگان حذف نماید .
  • نمایندگان محترم میتوانند علاوه بر شماره های رایگان فوق الذکر به تعداد دلخواه شماره اختصاصی خریداری کرده و به کاربران خود تخصیص دهند .
خطوط 1000 هزینه خرید زمان فعالسازی سفارش اتوماتیک
14 رقمی غیر سفارشی 150.000 ریال 24 تا 48 ساعت تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
14 رقمی سفارشی 300.000 ریال 24 تا 48 ساعت تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
13 رقمی غیر سفارشی 360.000 ریال 24 تا 48 ساعت تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
13 رقمی سفارشی 680.000 ریال 24 تا 48 ساعت تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
12 رقمی غیر سفارشی 700.000 ریال 24 تا 48 ساعت تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
12 رقمی سفارشی 1.250.000 ریال 24 تا 48 ساعت تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
11 رقمی غیر سفارشی 1.250.000 ریال 24 تا 48 ساعت تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
11 رقمی سفارشی 2.400.000 ریال 24 تا 48 ساعت تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
10 رقمی غیر سفارشی 1.550.000 ریال 24 تا 48 ساعت تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
10 رقمی سفارشی 3.600.000 ریال 24 تا 48 ساعت تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
9 رقمی غیر سفارشی 2.300.000 ریال 24 تا 48 ساعت تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
9 رقمی سفارشی 4.600.000 ریال 24 تا 48 ساعت تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
8 رقمی غیر سفارشی 3.100.000 ریال 24 تا 48 ساعت تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
8 رقمی سفارشی 6.500.000 ریال 24 تا 48 ساعت تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
7 رقمی 34.000.000 ریال 24 تا 48 ساعت تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
6 رقمی 58.000.000 ریال 24 تا 48 ساعت تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
خطوط 2000 هزینه خرید زمان فعالسازی سفارش اتوماتیک
12 رقمی غیر سفارشی 1.400.000 ریال 24 تا 48 ساعت تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
12 رقمی سفارشی 2.400.000 ریال 24 تا 48 ساعت تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
12 رقمی سفارشی نیمه رند 2.850.000 ریال 24 تا 48 ساعت تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
12 رقمی سفارشی رند 3.400.000 ریال 24 تا 48 ساعت تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
10 رقمی غیر سفارشی 3.550.000 ریال 24 تا 48 ساعت تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
10 رقمی سفارشی 4.600.000 ریال 24 تا 48 ساعت تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
10 رقمی سفارشی نیمه رند 6.600.000 ریال 24 تا 48 ساعت تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
10 رقمی سفارشی رند 9.600.000 ریال 24 تا 48 ساعت تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
9 رقمی غیر سفارشی 6.600.000 ریال 24 تا 48 ساعت تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
9 رقمی سفارشی 7.600.000 ریال 24 تا 48 ساعت تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
9 رقمی سفارشی نیمه رند 9.050.000 ریال 24 تا 48 ساعت تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
9 رقمی سفارشی رند 13.500.000 ریال 24 تا 48 ساعت تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
9 رقمی سفارشی خیلی رند 48.500.000 ریال 24 تا 48 ساعت تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
8 رقمی غیر سفارشی 13.500.000 ریال 24 تا 48 ساعت تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
8 رقمی سفارشی 14.000.000 ریال 24 تا 48 ساعت تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
8 رقمی سفارشی نیمه رند 14.600.000 ریال 24 تا 48 ساعت تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
8 رقمی سفارشی رند 24.000.000 ریال 24 تا 48 ساعت تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
8 رقمی سفارشی خیلی رند 56.000.000 ریال 24 تا 48 ساعت تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
خطوط 3000 هزینه خرید زمان فعالسازی سفارش اتوماتیک
14 رقمی غیر سفارشی 150.000 ریال 24 تا 48 ساعت تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
14 رقمی سفارشی 200.000 ریال 24 تا 48 ساعت تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
12 رقمی غیر سفارشی 900.000 ریال 24 تا 48 ساعت تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
12 رقمی سفارشی 950.000 ریال 24 تا 48 ساعت تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
10 رقمی غیر سفارشی 980.000 ریال 24 تا 48 ساعت تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
10 رقمی سفارشی 1.000.000 ریال 24 تا 48 ساعت تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
خطوط 5000 هزینه خرید زمان فعالسازی سفارش اتوماتیک
15 رقمی غیر سفارشی 100.000 ریال 24 تا 48 ساعت تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
15 رقمی سفارشی 150.000 ریال 24 تا 48 ساعت تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
14 رقمی غیر سفارشی 150.000 ریال 24 تا 48 ساعت تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
14 رقمی سفارشی 180.000 ریال 24 تا 48 ساعت تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
13 رقمی غیر سفارشی 290.000 ریال 24 تا 48 ساعت تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
13 رقمی سفارشی 350.000 ریال 24 تا 48 ساعت تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
12 رقمی غیر سفارشی 650.000 ریال 24 تا 48 ساعت تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
12 رقمی سفارشی 700.000 ریال 24 تا 48 ساعت تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
11 رقمی غیر سفارشی 1.250.000 ریال 24 تا 48 ساعت تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
11 رقمی سفارشی 1.300.000 ریال 24 تا 48 ساعت تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
10 رقمی غیر سفارشی 1.550.000 ریال 24 تا 48 ساعت تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
10 رقمی سفارشی 1.600.000 ریال 24 تا 48 ساعت تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
9 رقمی غیر سفارشی 2.000.000 ریال 24 تا 48 ساعت تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
9 رقمی سفارشی 2.100.000 ریال 24 تا 48 ساعت تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
خطوط ثابت تهران ( 021 ) هزینه خرید زمان فعالسازی سفارش اتوماتیک
10 رقمی ثابت 1.100.000 ریال 24 تا 48 ساعت تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
7 رقمی ثابت 5.700.000 ریال 24 تا 48 ساعت تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
6 رقمی ثابت 6.500.000 ریال 24 تا 48 ساعت تعرفه خطوط اختصاصی / مجازی
   1. ارسال پیامک با نام تجاری به اپراتور همراه اول امکان پذیر نمی باشد ( ایرانسل و تالیا امکان پذیر است )
   2. هزینه هر پیامک با نام تجاری حدودا 5-6 برابر یک پیامک فارسی عادی است.
   3. نام تجاری قابلیت دریافت پیامک ندارد.
   4. نام تجاری باید کمتر از 10 کاراکتر و لاتین باشد.
   5. هزینه فعالسازی هر نام تجاری 80 هزار تومان می باشد
   6. عموما و در مقاطع زمانی مختلف ارسال پیامک فارسی از نام تجاری با اختلال مواجه می باشد
   7. عدم قابلیت دریافت گزارش تحویل
   8. نام تجاری امکان اتصال به وبسرویس را ندارد

 

 • ارسال با نام تجاری : فعالسازی امکان ارسال با نام تجاری مشمول پرداخت هزینه ای معادل 80 هزار تومان می باشد همچنین ارسال پیامک به این روش با ضریب 8.5 محاسبه میگردد که در هزینه پایه ارسال پیامک ضرب میگردد . همچنین در این نوع ارسال تنها امکان ارسال پیامک به ایرانسل و به صورت لاتین امکان پذیر می باشد .
 • ارسال بین المللی : امکان ارسال پیامک به صورت بین المللی فراهم بوده و دارای ضریب 12 می باشد که در تعرفه پایه حساب کاربری شما ضرب میشود .
 • ارسال با خطوط ثابت : ارسال با این خطوط تنها در تهران امکان پذیر می باشد . جهت دریافت اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه نمایید .
جهت مشاهده معایب و مزایای اپراتور های ارسال پیامک اینجا کلیک کنید
نماد اعتماد الکترونيکي
لذت واقعی پشتیبانی

در اس ام اس قشم پشتیبانی کاربران به صورت 24 ساعته واقعی و مداوم در طول شبانه روز توسط بخش پشتیبانی داخل سامانه انجام میپذیرد .تمایل دارید ما پشتیبان شما باشیم ؟

نماینده کلیه اُپراتور ها

اس ام اس قشم جزء معدود سرویس دهندگانیست که کلیه اپراتور های ارسال پیامک را به صورت همزمان پشتیبانی می نماید . در اس ام اس قشم شما میتوانید از خطوط 1000 ، 2000 ، 3000 ، 5000 ، ارسال پیامک بین المللی ، ارسال با نام تجاری و حتی خط ثابت تهران استفاده نمایید .

آخرين اخبار و اطلاعیه اس ام اس قشم: